Facturació per potències i penalitzacions pels excessos
Després de l’entrada en vigor de la Circular 3/2020 el passat 1 de juny de 2021, es van alterar els tipus de tarifes del mercat elèctric, però també es va modificar el procediment de facturació de la potència en els excessos de la potència demandada.

Pel que fa a les tarifes domèstiques, agrupades ara sota la 2.0TD, quedaran com a facturació de Tipus 5, i no patiran canvis pel que fa als excessos que puguin produir-se. Si la potència contractada es supera, el comptador o l’Interruptor de Control de Potència (ICP) tallaran el subministrament.

Pels subministraments 3.0TD de més de 15kW de potència i menys de 50kW, agrupats sota la facturació de Tipus 4, ha desaparegut la bonificació del 85% de la potència contractada quan la demanda és igual o inferior, així com la facturació pel valor que marca el maxímetre quan la potència està entre el 85% i el 105%. Per entendre com funcionava aquesta bonificació i quins són els canvis que s’aplicaran a partir d’ara, és important entendre què és un maxímetre.

Es tracta d’un dispositiu que s’encarrega de mesurar la potència demandada i el seu màxim enregistrat. Ho fa cada quinze minuts (en el que es coneix com un període quart-horari) i registra la potència màxima durant aquest lapse de temps. Són necessaris en molts dels subministraments de més de 15kW, ja que, a més, evita que es produeixin talls de llum en cas de sobrepassar el límit de potència contractada.

Anteriorment, quan la potència d’aquest tipus de subministraments era inferior al 85%, la comercialitzadora tan sols cobrava aquest percentatge del total. Si oscil·lava entre el 85% i el 105%, el client havia d’abonar la potència real emprada. Les penalitzacions arribaven quan es superava el 105% de la potència contractada, situació en la qual el consumidor havia de pagar la potència consumida més el doble de la diferència entre la demandada i el 105% de la contractada.

La Circular 3/2020 ha acabat amb aquesta bonificació, i ara el consumidor haurà de pagar, sempre, el 100% de la potència contractada. Els excessos per les tarifes d’entre 15kW i 50kW es penalitzaran segons el següent càlcul: el preu de la potència que s’ha sobrepassat en aquell període concret pel doble de la diferència entre la potència emprada i la potencia contractada per 1,4064[figura 1]. Per les tarifes de més de 50kW es penalitzaran mitjançant aquesta fórmula. [figura 2]

[1]                 [2]

La intenció al darrere d’aquesta mesura és la d’evitar que les companyies contractin potències notablement inferiors a les que realment necessiten, fent servir el maxímetre i incorrent en excessos freqüentment perquè els sortia més rendible que contractar la potència que realment requerien les seves instal·lacions. D’aquesta manera també s’afavoreix l’eficiència energètica.

En els subministraments superiors a 50kW, amb facturació de Tipus 3 (fins a 450kW), Tipus 2 (fins a 10mW) y Tipus 1 (superior a 10mW), es calcula el terme de facturació de la potència també per períodes quart-horaris.

De fet, no tenir equips de mesura que registrin la potència màxima demandada cada quinze minuts pot suposar un cost addicional notable en la factura, ja que per aquells subministraments que no disposin d’aquests equips de mesura es tindrà en consideració la mateixa potència demandada per a tots els quarts d’hora del període a tenir en compte.

És a dir, si un punt de subministrament compta amb un equip de mesura quart-horari i es produeix un excés, tan sols se li aplicarà la penalització durant aquell quart d’hora en el qual s’ha produït el pic. Si compta amb un equip que registra la potència demandada cada hora, s’aplicaria la penalització al període complet d’una hora, independentment de que l’excés s’hagi produït en el lapse de temps d’un quart d’hora. Per tant, pagaria quatre excessos tot i haver-se’n produït tan sols un.

En el cas d’aquestes mesures pels tipus de facturació 3, 2 i 1, es busca incentivar la implementació d’equips de mesura més precisos per a tenir un major control sobre la demanda màxima de potència real, afavorint així, altra vegada, l’eficiència energètica.

Aquests són els canvis més notables en la facturació de potències que estan en vigor des de l’1 de juny de 2021. Ara, és molt més important per l’usuari conèixer, exactament, quanta potència demanden els seus punts de subministrament per a poder contractar aquella que li és més eficient sense incórrer en excessos de potència màxima.

A MIAF podem analitzar, comparar i contractar per a tu les tarifes amb les potències indicades per a cada punt de subministrament, evitant els excessos i les seves penalitzacions corresponents.

 

 

Preguntas frecuentes
Introduciendo el CUPS o los datos de consumo del cliente en nuestra calculadora, disponemos del consumo y demanda de potencia reales. Con ellos comparamos los precios de las mejores compañías energéticas del mercado y podemos ofrecerte el mayor ahorro posible.
Para poder beneficiarte del ahorro calculado es necesario ser cliente MIAF: sólo así podemos ofrecerte la contratación y gestión de los suministros con las comercializadoras elegidas, además del resto de nuestros servicios de asesoría energética, como revisión y validación de facturas, gestión de incidencias u optimización de potencias, entre otros.
Lamentablemente no. Nuestro servicio de asesoramiento energético está especializado y va dirigido a empresas.
No es necesario. Nosotros nos ocupamos de realizar todos los trámites con las compañías energéticas y en MIAF podemos gestionar en tu nombre cualquier incidencia que se produzca.
Ver más preguntas frecuentes

Suscríbete a nuestra Newsletter

Travessera de Gràcia Nº71 4º 2ª
08006 Barcelona

atencion.cliente@miaf.es
+34 931 190 791


MIAF

MIAF © 2021